Contact

Naam: Wensstichting Vechtdal
E-mail: info@wensstichting.nl
RSIN: 820397817
KvK: 8188909
Rekeningnummer: NL09RABO0114175004

Bestuur

Voorzitter: Steven Werner
Penningmeester: Gerdi Snoeijer
Secretaris: Johannes Rietman

de Wensstichting heeft een ANBI status

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel voorzien in behoeften van personen en/of organisaties die in het Vechtdalwoonachtig casu quo maatschappelijk effectief zijn, alles in de ruimste zin des woords; onder het Vechtdalworden in dit verband verstaan de gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning of vergoedingen vanuit de Wensstichting. 

Financiële verantwoording

Elk kalenderjaar wordt niet meer uitgegeven aan goedgekeurde wensen dan in het voorafgaande jaar ontvangen is door de Wensstichting. Met dien verstande dat dit bedrag vermeerderd kan worden met hetgeen in het voorafgaande jaar is bespaard. Verdere informatie is beschikbaar via de penningmeester. 

Download hier de publicatiecijfers 2021
Download hier de publicatiecijfers 2022

De statuten

De statuten van de Wensstichting kunt u bij ons opvragen via de mail: info@wensstichting.nl